Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Parki

Artikel 1 ALGEMEEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Stichting Parki, gevestigd te Tilburg, nader te noemen “PARKI” , met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen. 
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. 
 3. Onder “Koper/Opdrachtgever” wordt verstaan de partij voor welk PARKI de werkzaamheden waar deze algemene voorwaarden betrekkening op hebben verricht en/of producten aan levert. 

Artikel 2 VERKOPEN/OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

 1. Alle offertes van PARKI, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. PARKI kan een offerte intrekken zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur. 
 2. Eerst door schriftelijke bevestiging door PARKI, danwel door uitvoering te geven aan de verkoop of opdracht, komt een overeenkomst tot stand.
 3. Verzendkosten in Nederland zijn in de prijs opgenomen, behalve waar dit anders is aangegeven. Voor verzendingen buiten Nederlans nemen we per geval contact met u op.
 4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging mogelijk is geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de verkoop of overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond, geldt de door PARKI gehouden administratie als beslissend. 
 5. PARKI is gerechtigd haar werkzaamheden/levering op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings-en overige verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop of overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door PARKI verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden. 

Artikel 3 BETALING / INCASSO 

 1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en) 
 2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De koper/opdrachtgever is vanaf datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. 
 3. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de koper/opdrachtgever, zijn de vorderingen van PARKI op de opdrachtgever direct opeisbaar. 
 4. Indien de koper/opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door PARKI in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten met een minimum van € 250,=. 

Artikel 4 DONATIES

 1. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan PARKI.
 2. Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden
 3. Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.stichtingparki.com plaatsvinden.
 4. Voor het verwerken van de donaties maakt PARKI gebruik van de Mollie die de donaties via de website voor PARKI faciliteert. Meer informatie vind je op www.mollie.nl
 5. Indien de verkregen donaties ontoereikend zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de PARKI is de PARKI gehouden om de verkregen giften, verminderd met de door de Stichting gemaakte onkosten, aan de donateurs terug te storten.

Artikel 4 AANSPRAKELIJKHEID 

 1. PARKI is, noch jegens de koper/opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen koop/werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PARKI, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. PARKI is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht. 
 2. PARKI is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PARKI, nimmer, noch jegens de koper/opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade. 
 3. De aansprakelijkheid van PARKI is beperkt tot de voor een opdracht overeengekomen totale prijs (excl. BTW en andere heffingen), doch met een maximum van € 1.250.000,=. 

Artikel 5 ONTBINDING 

a. PARKI is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien: 

 1. de koper/opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of 
 2. de koper/opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of 
 3. na het sluiten van de overeenkomst PARKI ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de koper/opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; 
 4. de koper/opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of 
 5. de koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of 
 6. de koper/opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of 

b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de koper/opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de koper/opdrachtgever reeds door PARKI verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van PARKI om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente. 

Artikel 6 ANNULERING

Annuleren van een overeenkomst door koper/opdrachtgever dient zo tijdig mogelijk te geschieden.

Artikel 8 GEHEIMHOUDING 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PARKI gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PARKI zich ter zaken niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PARKI niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 9 DIVERSEN

Wijzigingen aan, aanvullingen op, of annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk is overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn. 

Artikel 10 TOEPASSELIJK RECHT 

Elke rechtsverhouding tussen PARKI en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlands recht. 

Artikel 11 GESCHILLEN 

Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met PARKI, of een overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van PARKI, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat geval is de kantonrechter in de vestigingplaats van PARKI bevoegd.